Burger en Bestuur

Waar kiest de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft o.a. als taak de kracht in de samenleving te versterken. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het noodzakelijk dat de overheid ook regels stelt, handhaaft, normeert en kadert.  

Vertrouwen

 • Open, herkenbaar, zichtbaar en betrokken aanwezig te zijn in Kampen. We vertellen wat we doen en waarom we dat doen. We vergaderen regelmatig in wijken en kernen.
 • In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
 • Regels ook daadwerkelijk te handhaven. Niet of incidenteel handhaven levert een ongelijk speelveld op voor burgers en ondernemers. Zij verliezen daardoor het vertrouwen in het openbaar bestuur.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is voor invloed op beleid.
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.
 • Het onderwerp integriteit continue aandacht te geven:  Raad en college volgen elke twee jaar een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig besproken worden. De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college. De burgemeester stelt een tweede vertrouwenspersoon aan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn. 

De gemeente, dat zijn we samen

 • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De wijkverbinder fungeert als verbindende schakel tussen de burgers in de wijken/dorpen en de ambtelijke organisatie.
 • Meer vertrouwen, minder regels: elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
 • Wijken/dorpen krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk of het dorp en zo mogelijk ook eigen budgetten.
 • Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
 • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands. (taalniveau B1)  

Gemeentelijke samenwerking 

 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid.
 • De ChristenUnie steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.
 • De raad maakt afspraken over hoe WGR-en vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.  

Privacy  

 • Elke medewerker van de gemeente die persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining;
 • Medewerkers in het sociaal domein ontvangen werkinstructies om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen;
 • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy;
 • Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de privacy officer en/of de Functionaris voor Gegevensbescherming;
 • De gemeente stelt heldere privacy statements op.
 • Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.