Economie, Werk en Inkomen

Waar kiest de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Kampen wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. 

Economie

 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
 • De gemeente gaat lokale en regionale economische clusters versterken en uitdragen.
 • Kampen zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
 • Voor ondernemers bestaat één (digitaal) loket, waarbij ook hoort dat er één contactpersoon is die de contacten tussen gemeente en ondernemers onderhoudt. De contactpersoon behoort ook de wegen te weten naar andere overheden, bijvoorbeeld de Provincie.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle facturen binnen 30 dagen te betalen.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.
 • De gemeente faciliteert initiatieven om breedband of glasvezel in het buitengebied en op de bedrijventerreinen aan te leggen.
 • De N50 wordt verbreed en veiliger gemaakt.
 • De lobby voor verbreding van de sluizen Kornwerderzand en voor verdieping van de vaarwegen wordt gecontinueerd. 

Duurzame Bedrijventerreinen

 • Bedrijventerreinen in Kampen hebben goede faciliteiten (parkmanagement/gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
 • Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen.
 • Spoorlanden wordt gerevitaliseerd, maar ook de revitalisering van Haatlanden wordt verder opgepakt.  

Bloeiende binnenstad en winkelcentra

 • Om het winkelgebied in de binnenstad aantrekkelijker te maken wordt ingezet op een invulling van de panden die het karakter van winkel- en horecagebied versterken. Te denken valt aan boetiekjes, galerieën, werkplaatsen, etc 
 • In het gebied van de Stadskazerne tot de Buitenhaven wordt ruimte geboden voor het veranderen van de bestemming in een woonbestemming.Op het Melmerpark worden geen winkels toegestaan die in de binnenstad een goede plek zouden kunnen krijgen. Zo blijft het unieke van de beide winkelgebieden in stand.
 • Langs de N50 wordt een reclamebord geplaatst waarop het Melmerpark en de Binnenstad worden aangeprezen, en waarop evenementen in Kampen worden vermeld.
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
 • Er wordt handhavend opgetreden wanneer mensen fietsen in een winkelgebied waar dat niet is toegestaan.
 • Er worden meer fietsparkeerplekken gerealiseerd langs de toegangsroutes naar de Oudestraat.
 • De zaterdagmarkt verplaatsen naar de Nieuwe Markt. Zo ontstaat er een aantrekkelijkere binnenstad, en komt het oude Raadhuis veel beter tot zijn recht.
 • In kleine kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).  

 Recreatie en toerisme

 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer. 
 • Inzet op promotie van Hanzestad Kampen met historische binnenstad en het buitengebied (nationaal landschap IJsseldelta), samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • De IJssel is een belangrijke trekpleister voor recreanten. Het is belangrijk dit in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door de zwemgelegenheden goed te markeren. Ook kunnen de mogelijkheden voor een passantenhaven uitgebreid worden. Seveningen kan ruimte krijgen om een meer toeristische trekpleister te worden.
 • Illegaal overnachten (bijvoorbeeld door vissers) wordt streng aangepakt. 

 Koopzondag

 • De mogelijkheden voor zondagsopenstelling van winkels worden niet verruimd.
 • Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.  

Land- en tuinbouw 

 • De gemeente ontwikkelt een visie op het gehele buitengebied, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector. Grondgebonden veehouderij is een belangrijke drager van het landschap.
 • Om verloedering tegen te gaan, ontwikkelt de gemeente beleid voor Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB). Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopfonds.
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 • Landbouwbedrijven krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Boeren worden gefaciliteerd bij de ontwikkeling van waterveilig bouwen

Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid
tot hun recht komen. Het werkloosheidspercentage in Kampen is ongeveer 5% (2016), en
Kampen telt ongeveer 800 bijstandsgerechtigden. Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt is
het voor een deel van hen moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel
mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven.
De ChristenUnie vindt dat niemand in Kampen aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral
om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen
werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld
experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.
Voorop blijft staan dat mensen bij voorkeur zo kort mogelijk gebruik maken van de bijstand.
De uitkering is geen doel op zich, maar een middel om een periode te overbruggen waarin
iemand niet in staat is zelf inkomen te verwerven

 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. De gemeente biedt ook zelf voldoende participatiebanen.
 • De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar voldoende en kwalitatief goede beschutte werkplekken. De gemeente biedt zelf ook voldoende beschutte werkplekken. Er wordt onderzocht hoe de regelgeving (rondom subsidie e.d.) het aantal werkplekken structureel kan bevorderen.
 • Als de gemeente een bijstandsuitkering verstrekt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
 • Leer- en werktrajecten hebben een tijdelijk karakter; het doel moet een structurele werkplek zijn.
 • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden worden beloond.
 • Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich nemen, krijgen sportverenigingen een rol bij integratie. De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
 • In Kampen komt een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.
 • In Kampen komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
 • De gemeente levert maatwerk bij het zoeken en begeleiden naar werk, wat betekent dat er zo nauw mogelijk wordt aangesloten bij de kennis, kunde en arbeidsmarktpositie van een uitkeringsgerechtigde.
 • IMpact is ons voormalige WSW-bedrijf, maar moet de uitstraling krijgen van het werkplein van Kampen, in de breedste zin van het woord. Het is van belang dat IMpact het imago van voormalig WSW-bedrijf kwijtraakt, of dat er alternatieven komen waar dit imago niet aan kleeft.
 • Naast IMpact krijgen ook andere reïntegratiebedrijven in Kampen een rol.
 • De beschutte afdeling van IMpact kan ook capaciteit aanbieden aan mensen met een WMO-indicatie, bijvoorbeeld op het gebied van personenvervoer.
 • De gemeente biedt coaching aan de bedrijven waarmee wordt samengewerkt.  

Armoede en preventie

 • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen.
 • De gemeente heeft met woningcorporaties en energieleveranciers afgesproken dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. Deze werkwijze blijft volop van kracht.
 • De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • Voor mensen met een laag inkomen wordt een collectieve zorgverzekering bedongen, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico;
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
 • Instellingen die veel met kinderen in aanraking komen (O.a. scholen en sportverenigingen) wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en daar actie op te ondernemen.
 • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
 • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • Eén schuldenaar, één regisseur.
 • Kinderen kunnen middels een tegemoetkoming sporten, op zwemles of muziekles. Dit moet beschikbaar zijn voor alle kinderen uit een gezin.
 • De ChristenUnie is voorstander van kindpakketten en maatwerk t.a.v. het verlenen van concrete voorzieningen, zodat er voor ieder kind mogelijkheden zijn.
 • Vrijwilligers die bezig zijn met armoedebestrijding worden door de gemeente ondersteund, onder andere door hen bekend te maken met de regelgeving. 

Schulden

 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De hulpverlening begint met een persoonlijk gesprek.
 • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als de Stichting Welzijn Kampen (Financiën op Koers en Ombudswinkel), maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
 • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.
 • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
 • In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.
 • Armoede wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie. Voor kinderen uit arme gezinnen is daarom extra opvoedondersteuning beschikbaar.