Openbare orde en Veiligheid

Waar kiest de ChristenUnie voor?

Als inwoner van Kampen wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elk dorp en elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen en actief kunnen zijn. 

Een veilige samenleving

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en de stadswachten.
 • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door politie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps
 • De ChristenUnie zet in op begeleiding van ex-gedetineerden in Kampen, om te voorkomen dat ze terugvallen in hun oude gedrag. 

Drugs en drank  

 • Vestiging van casino’s en gokhallen wordt voorkomen.
 • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • De gemeente ziet erop toe dat er jongerenwerk, politie en eventuele andere partijen permanent in contact blijven met de steeds wisselende jongerengroepen.
 • Het ketenbeleid wordt actief voortgezet.
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
 • De gemeente Kampen maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • Er wordt blijvend ingezet op voorlichting en preventie als het gaat om drugs en drank. 

Prostitutie 

 • Wij willen vestiging van seksinrichtingen voorkomen
 • De gemeente Kampen zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.  

Radicalisering

 •  In Kampen is er integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.

Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

 • De gemeente Kampen komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee het aanpakken van de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.