Beheer openbare ruimte

Waar kiest de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoermiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau. 

 Mobiliteit 

Fiets 

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Kampen.

 • In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.
 • In de fietsagenda komt aandacht voor het verbreden van fietspaden, zodat het fietsende woonwerkverkeer gefaciliteerd wordt. Ook wordt er gezorgd voor veilige fietsroutes naar scholen. 

Voetgangers

 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum en de wijkwinkelcentra, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften.

Openbaar vervoer

 • OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.
 • Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi, scholierenvervoer, wmo-vervoer).
 • Het project met de deelfietsen wordt bij voldoende deelname en subsidiëring door de Provincie voortgezet. Zo kunnen mensen zich gemakkelijker verplaatsen vanaf een van de beide stations of elders binnen Kampen.
 • Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd.
 • Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer verbinden.
 • Onderzoek naar mogelijkheden van (eventueel onbemand) elektrisch openbaar vervoer.  

Parkeren

 • Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte/parkeergelegenheid/wegen en fietspaden te bevorderen
 • Bij de grootschalige parkeervoorzieningen moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale aansluiting van vervoer per auto, fiets en openbaar vervoer
 • Er komen meer laadpunten voor elektrische vervoermiddelen.
 • Met name in Brunnepe, maar ook in sommige andere woonwijken, is het parkeren een probleem. Bij elke verandering in de wijk is het zaak te werken aan oplossing van deze problematiek. 

Verkeersveiligheid

 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.
 • Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden. In het buitengebied zijn de smalle wegen niet berekend op het steeds groter wordende landbouw- en vrachtverkeer. Wegen worden waar mogelijk breder gemaakt of voorzien van passeerstroken.
 • Grotere vrachtwagens en landbouwverkeer worden bij voorkeur geweerd uit de binnenstad, maar alleen als er een goed alternatief voor dit verkeer is via de Molenbrug. Een mogelijkheid is landbouwverkeer toe te staan op de hoofdrijbaan, of een aparte fietsrijstrook aan de buitenkant van de brug.
 • De gemeente Kampen geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.
 • De gemeente Kampen werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. .

Openbare ruimte

 • Geen bezuinigingen meer op beheer van de openbare ruimte.
 • De gemeente geeft ruimte en middelen aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. Als dit gebeurt, is het belangrijk dit ook te continueren, en er niet na korte tijd mee te stoppen.
 • De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van bruggen en viaducten heeft prioriteit.
 • Rommel wordt zo snel mogelijk opgeruimd, omdat rommel rommel aantrekt. Bewoners hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid.