Cultuur en Sport

 

Waar kiest de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp, en is ook een belangrijke economische factor. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur, omdat er een meerwaarde is als mensen samen iets tot stand brengen. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht te zijn op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. De ChristenUnie wil het huidige niveau van ondersteuning van bibliotheek, Quintus en de Stadsgehoorzaal handhaven.

De ChristenUnie pleit voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. 

Cultuur

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Kampen kunnen korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport.
 • Evenementen in Kampen moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen de culturele voorzieningen onderling. De verzelfstandiging van het Stedelijk Museum per 1 januari 2018 biedt mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met andere culturele instellingen. Deze samenwerking kan bestaan op het gebied van bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van marketing, exposities en andere activiteiten.De ChristenUnie vindt een respectvolle 4 mei herdenking belangrijk; hiervoor moeten voldoende middelen beschikbaar blijven. .

Monumentenbeleid en musea

 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst van leegstaande/monumentale kerkgebouwen in Kampen; 

Sport

 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van (sport)accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid. Voor de accommodaties in de dorpen geldt dat er zo mogelijk gebruik gemaakt wordt van LEADER-gelden (Europees subsidieprogramma voor de leefbaarheid van het platteland). 

Sportstimulering

 • Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn. Trajecten met bootcamp-elementen zouden hierbij ook aangelegd kunnen worden. Het geheel moet een tot beweging uitnodigend karakter krijgen. 
 • In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds). Mogelijke uitbreiding van deze fondsen kan rekenen op steun van de ChristenUnie. De administratieve druk die deze fondsen met zich meebrengt, moet tot een minimum beperkt blijven.
 • In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen;
 • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines wordt ontmoedigd. Een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.
 • De projecten “Jongeren op gezond gewicht” en “Jeugd in beweging” moeten gecontinueerd worden.
 • Elk kind in Kampen heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd minimaal zwemdiploma A gehaald.
 • De gemeente Kampen geeft per hoofd van de bevolking, in vergelijking met het landelijk gemiddelde, erg weinig uit aan sport. Voor de ChristenUnie zijn nieuwe bezuinigingen op sport dan ook niet aan de orde.
 • Sportverengingen worden veelal bestuurd en ondersteund door vrijwilligers en trainingen worden eveneens veelal gegeven voor vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten wel goed zijn toegerust om speciale doelgroepen te bedienen. Doelgroepspecifieke kennis ontbreekt vaak. Training en opleiding van vrijwilligers dient aandacht te krijgen. Het is bekend dat verenigingen steeds minder een beroep kunnen doen op vrijwilligers. Hoewel dit een probleem van de verenigingen zelf is, wil de ChristenUnie zich inzetten het vrijwilligerswerk te stimuleren.
 • Projecten als ‘Bewegen op recept-Vitaal IJsselmuiden’ en dergelijke initiatieven/projecten kunnen op steun van de ChristenUnie rekenen en waar mogelijk moeten dergelijke initiatieven worden uitgebreid