Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

 Waar kiest de ChristenUnie voor?

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

 • Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan.
 • Ruimte voor energie. Onderdeel van het nationale plan energietransitie is ook een samenhangende visie op de ruimte voor duurzame energieopwekking. Geen wildgroei, maar zorgvuldige planning met participatie van onderop. De gemeente formuleert daarom in de komende periode haar eigen visie op het energielandschap in Kampen.
 • De ChristenUnie streeft naar energieneutrale woningbouw.
 • Natuur- en recreatiegebieden in en om de stad, investeringen in wandel- en fietspaden. 

Omgevingswet 

 • De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden.
 • De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring opgedaan wordt met het werken onder de nieuwe Omgevingswet.
 • Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de Provincie en de Waterschappen.
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over inrichting en beheer van de openbare ruimte. 

 Energieke gemeente

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Kampen integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.
 • In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te geven.
 • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) van inwoners en/of bedrijven.
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren.
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen voor de energietransitie. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen opgewekt wordt.
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.
 • LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner gemeentelijk wagenpark.
 • De ChristenUnie wil dat alle woningen en bedrijven in Kampen versneld onafhankelijk zijn van aardgas.
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen op termijn energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. 

Afvalinzameling

 • Het systeem van afvalscheiding werkt in Kampen al behoorlijk. Hierbij moet wel aandacht zijn voor gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.
 • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
 • De gemeente stimuleert ook scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
 • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
 • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot. 

Toekomstbestendig waterbeheer

 • Er komt een klimaatadaptatieplan dat samen met het waterschap en de corporaties is ontwikkeld.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerkingen met de tuincentra, etc.
 • Vergroening van particuliere tuinen wordt gestimuleerd.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater.
 • De komende raadsperiode zetten we in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Kampen aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling en biodiversiteit. .

Wonen

 • De ChristenUnie wil de transformatie van scholen en kantoorgebouwen naar woningen krachtig bevorderen. Bijvoorbeeld de omvorming van leegstaande scholen naar woonlocaties zoals de Ichthus IJsselmuiden en de school op hoek LelystraatBeyerinckstraat in Kampen. Daarbij wordt voorkomen dat de gemeente de verliesposten krijgt van de projectontwikkelaars.
 • Leegstaand gemeentevastgoed wordt beschikbaar gesteld voor startende ondernemers, door middel van collectieve huurovereenkomsten.
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Kampen voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie Overijssel gezocht.
 • In Kampen komt er ruimte voor de bouw van zgn. Tiny Houses.
 • Het woonbeleid van de gemeente Kampen moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkverenigingen en huurdersverenigingen een prominente rol bij het opstellen van deze visie.
 • De gemeente Kampen ontwikkelt een visie op particuliere huur.
 • Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. Generatiewoningen worden mogelijk gemaakt.
 • Kampen bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken.
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter)
 • Kampen biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. Aan de starterslening wordt een duurzaamheidsaspect toegevoegd. Door een duurzame woning te betrekken kan meer of tegen een gunstiger tarief geleend worden.
 • In Kampen is de duurzaamheidslening beschikbaar en worden bewoners van bestaande en nieuwe woningen voorgelicht, gemotiveerd en gestimuleerd omtrent duurzaam wonen.
 • Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten (m.n. met Zwolle) als het gaat om wachtlijstbeheer en nieuwbouw.  

Woningcorporaties

 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector.
 • De gemeente Kampen stelt met de woningcorporaties doelen op gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad. 

Natuur

 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden.
 • Het openbaar groen in de stad en omliggende kernen wordt behouden en nieuwe groene locaties zoals voor stadslandbouw worden ingericht.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen. Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie. 
 • Er wordt voor gezorgd dat er per saldo geen toename is van verstening van het stadspark na afbraak van het oude en bouw van het nieuwe zwembad. De gemeente heeft de regie om een integraal plan voor het vrijgekomen gebied van het oude zwembad, in overleg met betrokkenen, vorm te geven en uit te voeren.
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd