Hoe kijken we als ChristenUnie naar “Koers 2040”

maandag 13 november 2023 00:00

‘Bouwen aan zorgzame gemeenschappen’, ‘Bewonderen van elk leven op aarde’ en ‘Wij bieden rust in het huishoudboekje’, deze 3 speerpunten staan centraal voor de ChristenUnie bij de komende verkiezingen. Donderdag heeft de gemeenteraad van Kampen de “Koers 2040” vastgesteld. Het is mooi om te zien dat de “Koers 2040“ aansluit op de speerpunten van de ChristenUnie.

Koers 2040

Als gemeenteraad was er de behoefte om verder vooruit te kijken in plaats van besluiten die gaan over ‘nu’ en ‘morgen’. Vooral als je samenhang tussen beleidsvelden wilt overzien, dan is het van belang om verder vooruit te kijken. Zo groeien we bijvoorbeeld als gemeente in inwoneraantal, maar de vraag is of onze voorzieningen voldoende meegroeien? En is over 10 jaar bijvoorbeeld onze doelstelling op het gebied van duurzaamheid nog haalbaar?

Het proces om te komen tot een visie tot aan het jaar 2040 is spannend. Voor mij persoonlijk was eerlijk gezegd wel de vraag “kunnen we met elkaar een visie maken waarin we voldoende oog hebben voor elkaar en naar toekomstige generaties? “. Voor de fractie van de ChristenUnie begonnen we hierover al met elkaar te spreken in de Coronatijd. U weet vast nog wel toen we vergaderden via Teams en zo. Opvallend was de wijze waarop we in onze fractie gedachten deelden. Eerst zie je dan de verschillende beelden. Je denkt waar gaat dit heen? Maar hoe verder we met elkaar spraken over die beelden, des te meer vormden zich contouren die misschien wel een ideaalbeeld van onze mooie stad en kernen zichtbaar maakten.

Het experiment

We deden als gemeente een experiment via een loting voor genodigden om mee te doen met “Koers 2040” in de Stadsgehoorzaal. Dit was een succes en ik bedank iedereen die mee heeft gedaan. Ook de bijeenkomsten met scholieren en ondernemers werden goed bezocht en hebben volop inspiratie gegeven om de visie te maken. En de “Camping van Kampen” gaf aan alle inwoners en instellingen ruimte om een bijdrage te leveren.

De inhoud:

Voor de ChristenUnie is “Koers 2040” een verhaal over ‘wie we zijn’ en ook ‘waar we naar toe gaan’ met onze gemeente. Een stad en kernen met mensen die samen willen leven, aanpakkers en doorgeven. Misschien kun je dit wel ons DNA noemen. We hebben een groot en divers verenigingsleven, we zijn een gemeente waarin hard wordt gewerkt, met mooie bedrijven en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat we dit moois doorgeven aan volgende generaties, zoals de generaties voor ons het ook hebben gedaan. Daaraan danken we ons mooie buitengebied met de kernen en de monumentale binnenstad.

De wereld om ons heen veranderd razendsnel en in de ”Koers 2040” geven we aan dat we mee willen veranderen. Mee veranderen maar op onze eigen manier zoals dat bij ons past. Niet overdreven alles op zijn kop maar passend bij onze identiteit en passend bij nieuwe ontwikkelingen. Want we beseffen maar al te goed dat we voor grote uitdagingen staan. Zowel ruimtelijk als maatschappelijk sociaal.

Ruimtelijk

Het liefst hadden we misschien een kaartje toegevoegd aan de koers met daarin de lijnen voor toekomstige ontwikkelingen. Voor nu geld de kaart van de “Structuurvisie 2030” als leidend principe. Bij de verdere uitwerking kunnen we ons voorstellen dat deze contouren overeind blijven. Daarin past prima de grote lijn van deze koers waarin we behoedzaam omgaan met ons buitengebied maar ruimte geven waar nodig aan bedrijvigheid en woningbouw om in de lokale behoefte te voorzien. Dit zien we ook graag terug in de “Omgevingsvisie 2.0”.

We hebben afgelopen weken brieven gehad van ondernemersverenigingen over de ambitie van de gemeente op het gebied van werkgelegenheid en economie. Ook hebben we donderdagavond insprekers hierover gehoord. Namens de ChristenUnie zei ik in de raadsvergadering: “Voorzitter, de koers geeft duidelijk aan dat we als gemeente niet stil blijven staan. Maar tegelijkertijd geeft deze aan dat ook niet alles kan. De ruimte om uit te breiden is beperkt. In de “Koers 2040” wordt duidelijk dat we willen inzetten op modern ondernemerschap. Niet elke bedrijf past meer erbij in Kampen. We zullen hierin regionaal moeten denken. Samenwerken met andere gemeenten waar wel ruimte en mogelijkheden liggen, ligt voor de hand. Revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen, slim omgaan met bestaande bedrijventerreinen en waar nodig en mogelijk uitbreiden, zo staat het in “Koers 2040”. En dan is er voldoende perspectief. Want dat is ook nodig”.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid staat Kampen ook voor een forse uitdaging. De “Koers 2040” geeft hierin een aantal leidende principes weer. We hebben er als ChristenUnie steeds op gehamerd dat de visie hierin realistisch moet zijn. We kunnen deze beslissingen niet alleen maken, maar we zijn daarbij afhankelijk van de beslissingen die regionaal en landelijk worden genomen. Als ChristenUnie fractie staan we hier van harte achter.

Samen leven

Dit is misschien wel het thema wat ons het meest aanspreekt in deze koers. Behoud van voorzieningen, omzien naar elkaar. In de “Koers 2040” komt duidelijk naar voren dat we als gemeente willen inzetten op gezondheid en welzijn. De inzet op Sociale Basis en preventie draagt in belangrijke mate bij aan die doelstelling. Speerpunt voor onze fractie is het wijkgericht werken. Mensen vinden elkaar beter in kleinere gemeenschappen. Wijkgericht werken helpt daarbij. We zijn blij dat in de “Koers 2040” hier nu duidelijk op wordt ingezet. Als ChristenUnie hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit thema. We zijn blij dat dit nu is opgenomen in de definitieve versie. Ook zijn we blij dat het thema veiligheid een plek heeft gekregen.

Is “Koers 20240” af?

Nee, ik vind dat we nog maar aan het begin staan. Ondernemers gaven de afgelopen week al aan dat ze vinden dat er haast gemaakt moet worden met mogelijkheden voor ondernemers om verder te groeien met hun bedrijven en om de toekomstige behoefte aan werkgelegenheid te kunnen faciliteren. We vragen het college aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingsvisie 2.0. Deze “Koers 2040” zal daarin een belangrijke basis zijn.

In deze videoboodschap vertelt Jan Willem hierover: https://fb.watch/ohNhYjV7GO/

jwschutte

« Terug

Reacties op 'Hoe kijken we als ChristenUnie naar “Koers 2040”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.